Charlotte's.Web - Arxiu de l'Anna (2024)

Per tal d'incrementar la resiliència de l'Arxiu de l'Anna, busquem voluntaris que puguin mantenir rèpliques. Més informació…

📚La biblioteca més gran i realment oberta de la història de la humanitat. ⭐️Repliquem Sci-Hub i LibGen. Extraiem dades de Z-Lib, DuXiu, i més i les publiquem en obert. 📈31.603.758llibres, 99.900.496articles — preservats per sempre. All our code and data are completely open source. Més informació…

📚La biblioteca més gran i realment oberta de la història de la humanitat. ⭐️Repliquem Sci-Hub i LibGen. Extraiem dades de Z-Lib, DuXiu, i més i les publiquem en obert. 📈31.603.758llibres, 99.900.496articles — preservats per sempre. Més informació…

📚La biblioteca més gran i realment oberta de la història de la humanitat. ⭐️Repliquem Sci-Hub i LibGen. Extraiem dades de Z-Lib, DuXiu, i més i les publiquem en obert. Més informació…

Descàrregues recents:

'; document.querySelector('.js-recent-downloads-scroll').innerHTML = scrollHtml + scrollHtml; } function fetchNewRecentDownloads(cb) { setTimeout(() => { fetch("/dyn/recent_downloads/").then((response) => response.json()).then((items) => { if (localStorage) { localStorage.recentDownloadsData = JSON.stringify({ items, time: Date.now() }); } if (cb) { cb(items); } }); }, 100); } if (localStorage && localStorage.recentDownloadsData) { const recentDownloadsData = JSON.parse(localStorage.recentDownloadsData); // console.log('recentDownloadsData', recentDownloadsData); showRecentDownloads(recentDownloadsData.items); const timeToRefresh = 65000 /* 65 sec */ - (Date.now() - recentDownloadsData.time); // Fetch new data for the next page load. if (timeToRefresh <= 0) { fetchNewRecentDownloads(undefined); } else { setTimeout(() => { fetchNewRecentDownloads(undefined); }, timeToRefresh); } } else { fetchNewRecentDownloads((items) => { showRecentDownloads(items); }); } })();

Inici de sessió / Registre Inici de sessió / Registre

Inici de sessió / Registre

Account Account

Compte Perfil públic Fitxers descarregats Les meves donacions

Charlotte's.Web - Arxiu de l'Anna (1)

anglès [en], .mobi, 🚀/zlib, 0.2MB, 📗 Llibre (desconegut)

Charlotte's.Web 🔍

Scholastic, 2004

E. B. White 🔍

descripció

“This beloved book by E. B. White, author of Stuart Little and The Trumpet of the Swan, is a classic of children's literature that is "just about perfect. " This high-quality paperback features vibrant illustrations colorized by Rosemary Wells!Some Pig. Humble. Radiant. These are the words in Charlotte's Web, high up in Zuckerman's barn. Charlotte's spiderweb tells of her feelings for a little pig named Wilbur, who simply wants a friend. They also express the love of a girl named Fern, who saved Wilbur's life when he was born the runt of his litter. E. B. White's Newbery Honor Book is a tender novel of friendship, love, life, and death that will continue to be enjoyed by generations to come. This edition contains newly color illustrations by Garth Williams, the acclaimed illustrator of E. B. White's Stuart Little and Laura Ingalls Wilder's Little House series, among many other books.”

comentaris a les metadades

“First Scholastic printing”

data de la publicació en obert

2023-10-14 (ol_source: 2008-04-29, isbndb_scrape: 2022-09-01, zlib_source: 2023-10-14)

Més informació…

ISBN-13978-0-439-70187-7 ISBN-100-439-70187-2 OCLC/WorldCat559653186 Open LibraryOL7514964M Open LibraryOL483391W Internet Archiveisbn_9780439701877 Z-Library26487250 MD54d7aa97e3fcbec7a0657c945568a742c Paperback Swap0439701872 Alibris9780439701877 Google Bookslx0zwmrKjusC Goodreads7285049 Library Thing1590 LCCPZ7.W58277 DDC-Fic-

🚀 Descàrregues ràpides Feu-vos membres de l’Arxiu de l’Anna per a donar suport a la preservació a llarg termini de llibres, articles de recerca, etc. Per demostrar-vos el nostre agraïment, tindreu accés a descàrregues ràpides. ❤️

🚀 Descàrregues ràpides Us queden XXXXXX descàrregues per al dia d’avui. Gràcies per ser-ne membre! ❤️

🚀 Descàrregues ràpidesHeu exhaurit la vostra quota de descàrregues ràpides per a avui.

🚀 Descàrregues ràpides Us heu descarregat aquest fitxer recentment. L’enllaç serà vàlid durant una estona.

 • - Opció núm. 1: Servidor ràpid associat núm. 1 (no requereix verificació del navegador)
 • - Opció núm. 2: Servidor ràpid associat núm. 2
 • - Opció núm. 3: Servidor ràpid associat núm. 3
 • - Opció núm. 4: Servidor ràpid associat núm. 4

🐢 Descàrregues lentes De socis de confiança.

 • - Opció núm. 1: Servidor lent associat núm. 1 (pot ser que requereixi verificació del navegador; descàrregues il·limitades!)
 • - Opció núm. 2: Servidor lent associat núm. 2
 • - Conversions: feu servir eines en línia per convertir entre formats. Per exemple, per convertir d'epub a pdf, feu servir CloudConvert.
 • - Kindle: descarregueu el fitxer (pdf i epub són formats compatibles), després envieu-lo a Kindle per mitjà de la pàgina web, l'aplicació o el correu electrònic.
 • - Ajudeu els autors: Si us agrada aquesta obra i us ho podeu permetre, compreu l'original o ajudeu directament els autors.
 • - Biblioteques de suport: Si està disponible a la biblioteca local, penseu a agafar-lo gratuïtament allà.

show external downloads

Descàrregues externes

 • - Opció núm. 1: Z-Library
 • - Opció núm. 2: Descàrregues en bloc de torrents (només per a experts) file

Totes les opcions de descàrrega tenen el mateix fitxer i són segures. Dit això, aneu amb compte quan baixeu fitxers d’internet. Per exemple, manteniu els dispositius actualitzats.

El text a sota només està en anglès.

📂 File quality

Help out the community by reporting the quality of this file! 🙌

Please log in.

Arxiu de l’Anna
Pàgina principal
Cerca
🧬SciDB

FAQ

Donatius

Contacte
Adreça electrònica de contacte
DMCA / reclamacions de drets d’autoria
Reddit / Telegram
Bloc de l’Anna ↗
Programari de l’Anna↗
Traduccions ↗

Advanced

FAQ

Conjunts de dades
Torrents
Rèpliques: es busquen voluntaris
Dades de models de llengua grans (LLM)
Seguretat

Alternatives
annas-archive.org
annas-archive.gs
annas-archive.se

Charlotte's.Web - Arxiu de l'Anna (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6302

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.